Natuurlijke verzorging met bewezen resultaat

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de website ww.vitalbix.com. Vitalbix is een merknaam van Feral Horse Care BV.

Prijzen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur bij ons binnen zijn, worden in principe dezelfde dag verzonden. Wij behouden ons echter het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen 5 werkdagen).

Levering
Alle producten in de webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad; als dat niet zo is geven we bij het artikel een indicatie van de levertijd aan. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen stuur ons dan een e-mail.

Nalevering
Indien wij een product dat op deze website staat moeten naleveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Afleveradres
Als afleveradres hanteren wij het adres dat uw bij uw bestelling heeft vermeld.

Recht van ontbinding / ontbindingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel in uw bezit is. Bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: na de dag waarop u het laatste artikel heeft ontvangen

U maakt gebruik van het herroepingsrecht door een e-mail te sturen naar [email protected] waarin u kenbaar maakt dat u het product retour wilt zenden of door het invullen van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) waarin u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor uw eigen rekening. Wij zullen het aankoopbedrag plus eventueel betaalde verzendkosten van de heenzending binnen 14 dagen nadat uw kenbaar heeft gemaakt dat u het product retour wilt sturen, op uw rekening terug storten.

Inpakfouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging per email ([email protected]) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 2-3 dagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen of retour zenden van het foutief toegestuurde product.

Online betalen
U kunt op onze site online betalen met iDEAL of MisterCash, u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Postbank, ABN AMRO, ING of Rabobank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 3 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Overboeking

Indien u niet met iDEAL wilt of kunt betalen dan kunt u ook betalen via een normale overboeking. U dient het totaalbedrag inclusief BTW en inclusief eventuele verzendkosten over te maken naar: rekeningnummer NL85 INGB 0006 5646 14, ten name van Feral Horse Care BV, vermeld hierbij uw order/factuurnummer. Zodra het geld op onze rekening staat zullen wij de goederen naar u verzenden.

Productinformatie
In onze webshop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een product vermelden.

Aansprakelijkheid
Feral Horse Care BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Overmacht

Feral Horse Care BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Feral Horse Care BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Feral Horse Care BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email ([email protected]) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Onverminderd het recht van Feral Horse Care BV om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Feral Horse Care BV, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.